ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ

ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙⵜⵉⵜ, ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010. ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰⵖ, ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⵎⴳ ⵏⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵏⵙⵙⵓⵙⵎ ⵅⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ. ⴰⵙⵙⵓⵙⵄ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴰⵙⴰⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵙⵙⴰⵏ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⴷ ⵙⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⴷⵎⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵥⵥⴰⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵔⵣⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵓⴱⴰⵍⵉⵜ. ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵖⵉⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵉ ⴽⵯⵏⵡⵉ ⴷ ⴽⵯⵏⵏⵉⵎⵜⵉ ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations