ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⴷⴰ  ⵉⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ :

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

 • ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ;
 • ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⴼⴰⴹ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ  ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ;
 • ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ, ⴰⵔ :

 • ⵉⵙⵡⴰⴷⵙ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵏⵖ ⵉⵙⵙⵓⵔⴳ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ,
 • ⵉⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ;
 • ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ;
 • ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ;
 • ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ  ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵣⵣⵔⵉ ;
 • ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴰⴳⴳⵯⴰ  ⵏⵖ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ;
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵙⵎⴰⵏⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵔ :

 • ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ;
 • ⵉⴳ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵜⵉⵏ  ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵖⵓⵏⵏ ;
 • ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵜⴼⵔⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ  ⵜⴼⵔⵉⵜⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ :

-     ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ

-     ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵛⵕⴰ ⵍⵎⵖⴰⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations