7-ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵙ :

  • ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ  ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ.
  • ⴰⵙⵔⵇⴱ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ.

ⵢⵓⵎⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ :

  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ