ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⴼⴽⴰ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵥⴰ ⵉⴷ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵓⴼⴰⴼⴰ ⵅⴼ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵜⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵓⴳⴳⵣⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵉⵏⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⴷ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵥⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵡⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⵏⵉⴳ, ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴰⵎⵓ ⵏ ⴰⴽⵯ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ, ⵉⵜⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⵇⴷⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵎⵖⵔ :

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ,  ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵉ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵔⵣ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations