ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ . ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵓ  ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵜⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉⴳ ⴰⵛⴽⴽⴰⵎ.

ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⴰⴷ :

  • ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵉⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ;
  • ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ;
  • ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ :

  • ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ
  • ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵚⴱⵕⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵛⵕⴰ ⴱⵉⵃⴱⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵅⵕⵕⴰⵣⵉ.