ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ  ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ. ⵜⵔⴰ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ.

ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ : ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴳⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⴰⴽⵯ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵓ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⵙⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵙⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⴰⴽⵯ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.