ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ  ⵏ  ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ - ⵉⵔⴽⴰⵎ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵉ  ⵅⴼ  ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵡⵏⵖⵓⵜⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜⵏ : ⵓⵏⵉⴽⵓⴹ, ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ. ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵏⵉⴽⵓⴹ ⵜⵙⵎⴰⵏ 55 ⵏ ⵉⵡⵏⵖⴰⵏ ⴰⴷ :

ⵜⵥⴹⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⵙ ⵉⵡⵏⵖⴰⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵜⵙⴽⵛⵎ ⵜⵉⵡⵏⵖⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴰⵢⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵢⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ : ⵉⵣⵓ/ⵙⴻⵉ 9995, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵉⵡⵏⵖⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵏⵉⴽⵓⴹ :

  • ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ : ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵎ 33 ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ]
  • ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ : ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵎ 55 ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ]

 ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ :

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⴽⵉⵏⵟⵓⵛ:

 

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations