ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵢⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ : ⵉⵣⵓ/ⵙⴻⵉ 9995, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵉⵡⵏⵖⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵏⵉⴽⵓⴹ :

  • ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ : ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵎ 33 ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ]
  • ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ : ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵎ 55 ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ]

 ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ :

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⴽⵉⵏⵟⵓⵛ: