ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵜⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ, ⵉⵜⵜⵙⵡⵜⵜⵓ ⴷⴰⴳⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵣⵣⵉⵔⵉⵡⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵥⵕⵏ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ, ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ.