ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

« ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ » ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ  ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵙⵙⴼⵙⵉⵙⵏ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⴽⵯ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⴷⴰ ⵏⴼⵔⵔⵓ ⴰⵙⵉⵔⵎ. ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵜⵉⴳ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴼⵔⴽⵓⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵛⴽⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ.
ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ : http://tal.ircam.ma/conjugueur/