ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⵄⵏⵥⵓⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵏⴳⵔ 3 ⴰⵔ 12 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⵉⴼⵓⴽⵙⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏⵖ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⴰⴷ ⵉⵔⵎⵙ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵖ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵔ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵍⵀⴰⵏ, ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵥⵥⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵉⵙⵜⵍ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ.

ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵓⵎⵥⵥⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ, ⵉⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ  ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵅⵜⴰⵕ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎ. ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵉⴹⵏ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ. ⵜⵥⴹⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ :  http://tal.ircam.ma/tamawalt