ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⵉ 2004, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵄⵔⵎⴰⵏⵏ.
ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ, ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵉⵄⴷⵓⵏ, ⵎⵎⵔⵇⴰⵏ ⴷⴰⴳⵙ  ⴰⵟⵟⵜⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⵏⵏ ⵜⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵉ ⴷⵉ ⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵥⵉⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ.