ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴳⵎⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ. ⵍⵍⵓⵃ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵍⵓⴽⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵢⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵓⴽⵜ, ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵖⵍ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴼⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵉⴷ ⵓ ⴽⵏⵙⵓⵙ ⴷ ⵉⴳⵯⵟⵟⴰⵢ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⴰ, ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵙⵍⴰⵍⴰ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴷⴳⴰⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵎⵥⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵜⴰⵍⵢⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ.

Covid-19