Le Caïd Najem

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵓⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴼ ⵢⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴼⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⵎⵉ.
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵏⵏⴰⵊⵎ ⴰⵅⵚⴰⵚⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⵇⵔⵢⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⴼⵉⴹ.
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ (1912), ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⴼⵓⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵢⴰⴹ.
ⵖⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⵎⴰⴷ ⵀⵉⴱⴰ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵎⵔⴱⴱⵉ ⵔⴱⴱⵓ, ⵎⵎⵉⵖⵏ ⴰ ⵏⵏ ⵙ ⵉⵜⵉⵏ ⴰⵔⵓⵎⵉ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.
ⵎⴰⵛⵛ ⵖ 1934, ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵓⵏⵢⴰ ⵓⵎⵥⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵏⴰⵊⵎ ⵏⵜⵜⴰⵏ, ⵜⴰⵡⵙⵔⵜ ⴷ ⵔⵔⵎⵎⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ. ⵖⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⴳⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵇⵇⵔⵔⵢⴰⵏ.
ⵉⵔⵡⵍ ⵉ ⵜⴰⴳⴰⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ, ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ.
ⵍⵍⵉⵖ ⴼⴼⵓⵖⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ (1956), ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵏⵏⴰⵊⵎ ⵙ ⵎⵔⵔⴰⴽⴽⵯⵛ, ⵜⴰⵎⵥⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ (ⵍⵎⵓⵜ).
 

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations