ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ2014.
ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ : ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵟⵓⵎⴰⵜⵉⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷ ⵜⵓⴽⵣⴰ ⵜⴰⵙⵉⴷⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰ ⵎⵏⴰⵢⴰ, ⴱⴷⴷⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⵣⵉⵔⵉⵡⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.