ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ

 

 

 

 

 

 

ⴰⵙⵓⴷⴻⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⴳ 15 ⴰⵔ 20 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⵜⵉⵡⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ XVII ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2001. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴽⴰ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⴽⵣ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵏⵏⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011. ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵜⵓⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ.
ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵜⴳⴰⵜⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵢⴰⵏ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. ⵉⵍⵓⴳⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⵓⵎⴷⵉⴽⴰⵕ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵇⵇⵍ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵟⴰⵍ ⴰⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵢⴰⵎⵎ ⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵅⴼ ⵢⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴷ . ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵢⵓⵣⵏ, ⵙⴳ ⵎⴰ ⴷ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⵏⴽⵉⵔⴰⵏ (2012), ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ.<br />
ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴱⴷⴷⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ. ⴰⵙⵉⴽⵙⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵖⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵉⵏ, ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ- ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴳⵉⵓⵜⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴳ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ , ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴹⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⴳⵉⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵖ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ.
ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵉⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⵍⵉⵓⴳⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.
 

ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ