ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ

ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙⵜⵉⵜ, ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ : ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010. ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰⵖ, ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⵎⴳ ⵏⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵏⵙⵙⵓⵙⵎ ⵅⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ. ⴰⵙⵙⵓⵙⵄ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴰⵙⴰⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵙⵙⴰⵏ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⴷ ⵙⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⴷⵎⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵥⵥⴰⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵔⵣⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵓⴱⴰⵍⵉⵜ. ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵖⵉⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵉ ⴽⵯⵏⵡⵉ ⴷ ⴽⵯⵏⵏⵉⵎⵜⵉ ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⴷⴰ  ⵉⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ :

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

 • ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ;
 • ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⴼⴰⴹ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ  ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ;
 • ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ, ⴰⵔ :

 • ⵉⵙⵡⴰⴷⵙ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵏⵖ ⵉⵙⵙⵓⵔⴳ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ,
 • ⵉⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ;
 • ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ;
 • ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ;
 • ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ  ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵣⵣⵔⵉ ;
 • ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴰⴳⴳⵯⴰ  ⵏⵖ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ;
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵙⵎⴰⵏⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵔ :

 • ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ;
 • ⵉⴳ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵜⵉⵏ  ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵖⵓⵏⵏ ;
 • ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵜⴼⵔⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ  ⵜⴼⵔⵉⵜⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ :

-     ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ

-     ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵛⵕⴰ ⵍⵎⵖⴰⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⴼⴽⴰ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵥⴰ ⵉⴷ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵓⴼⴰⴼⴰ ⵅⴼ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵜⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵓⴳⴳⵣⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵉⵏⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⴷ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵥⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵡⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⵏⵉⴳ, ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴰⵎⵓ ⵏ ⴰⴽⵯ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ, ⵉⵜⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⵇⴷⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵎⵖⵔ :

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ,  ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵉ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵔⵣ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations