ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 « ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏⵖ ⵅⴼ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ »

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations