Essais de politique et d'aménagement linguistiques

ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1960. ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ  ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵍⴽⵎ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⴷ ⵓⴳⵔⵉⵡ ⵓⵥⴽⵉⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

Covid-19