ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⵙ  ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⵔ  ⴰⴷ  ⵉⵙⴷⵓⵙ  ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵙ  ⵜⵓⴳⵜ  ⵏ  ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ  ⴳ  ⵜⴳⵎⵉ  ⵏ  ⵓⵔⵣⵣⵓ  ⴷ  ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ  ⵏ  ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ  ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⵖⵓⵔ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⴽⵔⴰ  ⴳⴰⵏ  ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ  ⵏⵏⵙ  ⴷ  ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ  ⵏⵏⵙ.

ⴰⵔ  ⴰⵖ  ⵢⴰⴽⴽⴰ  ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ  ⵅⴼ  ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⴷ  ⵉⵜⵜⵃⵉ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵡⴰ  ⴳ  ⵎⴰⴷ  ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ  ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ  ⵏⵖⴷ  ⴰⵏⴰⵡ.  ⵜⵙⵎⵓⵏ  ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ  ⵏ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴽⵉⴳⴰⵏ  ⵏ  ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ  ⴰⴽⴽⵯ  ⵎⴰⴷ  ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ  ⵓⵙⴳⵎⵉ  ⴷ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⴷ  ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ  ⴷ  ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ  ⴷ  ⵜⵙⴽⵍⴰ  ⴷ  ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴷ  ⵓⵙⵓⵖⵍ  ⴷ  ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵜⴳⴰ  ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ  ⴰⴷ  ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ  ⵅⴼ  ⵓⵍⵜⴰⵖ  ⵉⴷⵔⴰⵏ  ⵏ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⴳ  ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ  ⵏ  ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ  ⵏ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⴷ  ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵜ  ⵏ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ,  ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ  ⵜⴳ  ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ  ⵏ  ⵜⴳⵎⵉ  ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ  ⴳ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ  ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵏ  ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ  ⵏⵏⵙ  ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ  ⴷ  ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.

ⴰⵔ  ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ  ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ  ⴰⴷⵉ  ⴽⵔⴰ  ⵉⴳⴰⵏ  ⴰⴷⵍⵉⵙ   ⵓⵎⵍⴰⵏ  ⴰⴷ  :

 • ⴰⵣⵡⵍ  ⵏ  ⵓⴷⵍⵉⵙ
 • ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵕⵚⵍⵉ  ⵉⵖ  ⵉⴳⴰ  ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ
 • ⴰⵎⴳⴰⵢ
 • ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ  ⴳ  ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ  ⵏ  ⵓⵙⵓⵖⵍ
 • ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ  ⵏ  ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵉⵖ  ⵉⵙⵎⵓⵏ  ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ  ⵏ  ⵓⵔⵣⵣⵓ  ⴷ  ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
 • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ  ⵓⴼⵓⵖ
 • ⵓⵟⵟⵓⵏ  ⵏ  ⵜⵙⵏⵉⵡⵉⵏ
 • ⵓⵟⵟⵓⵏ  ⵏ  ⵓⵙⵔⵓⵙ  ⵓⵍⴳⵉⵏ
 • ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ
 • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵏⵖⴷ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ  ⵙ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ  ⵓⴷⵍⵉⵙ
Covid-19