ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ : ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations