ⵜⵉⵏⴼⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ))

ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴱⵉⵔⵓⵏ. ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ (1973-1988). ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰⵖ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⵖⵉⵙⵏ ⴳ  ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ «l’Encyclopédie berbère» ⵏ ⵉⴽⵙ ⵓⵏ ⴱⵔⵓⴱⴰⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ (1998-2009).  ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵎⵓⴷⴰ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵓ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⵔ ⵙⴽⵙⴰⵡⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏ  ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⴰⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵙⴰⵔⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵍⴰⵟⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ, ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵉⴷⵎⵓⵏ ⵍⴰⵡⵙⵜ (1949). ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵉⵙⵙⴰⵎⵓ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵉⵏ.

ⵏⵙⵙⵉⵜⵎ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵍⴽⴰⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ.

Covid-19