ⴰⵏⵄⴰⵇ ⵖⴰ ⵛⴰⵎⴰⵍ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ ⵙⵍⵍⴰⵡⵏⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵏⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⵉⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⴳⴳⵯ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⴷ ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏ.

ⵉⴳⴳⵉ  ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴱⵓⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴼⵙⴰⵢ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⴱⵓⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵙⵏ ⵏⵏⵙ.

Covid-19