ⴰⵔⵣⵣⵓ  
 
 
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ
 
 • ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  ⵜⵓⵛⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵜⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵜⵉⵏ.. ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⴷ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2014
  ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2003 ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉ. ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2964
  ⵉⴽⵊⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2964, ⵉⵎⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1435 -1436 ⵏ ⵍⵀⵉⵊⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ.ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ
  ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ,ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵖⵔ ⵙ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⵜⴰⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ : ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ (2003-2013)
  ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2003, ⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵜⴰⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵃⴹⴰ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵡⵡⵜⴰⵏ ⴰⵥⵡⵕ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
  Suivant   
 

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵕⵥⵎⵏ

ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ

ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴱⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⴷⴰⵔⵏ

ⴰⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ- ⵎⴰⵙⵜ - ⴹⵕⴰ

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2014

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2964

ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

ⵜⴰⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ : ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ (2003-2013)

ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⵓⵃⴰ ⴰⴽⵓⵕⴰⵢ

ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ

ⴰⴹⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵏ