ⴰⵔⵣⵣⵓ  
 
 
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ
 
 • ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵅⴼ: ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ
  ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⴰⵔ ⵜⵖⵔⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵜⵉⵏ
  ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵜⵉⵏ" ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2014 – 00 :15 ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  ⵜⵓⵛⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵜⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵜⵉⵏ.. ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⴷ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2014
  ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2003 ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉ. ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2964
  ⵉⴽⵊⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2964, ⵉⵎⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1435 -1436 ⵏ ⵍⵀⵉⵊⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ.ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
  Suivant   
 

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵅⴼ: ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵜⵉⵏ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2014

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2964

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17

ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⵓⵃⴰ ⴰⴽⵓⵕⴰⵢ

ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ