ⴰⵔⵣⵣⵓ  
 
 
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ
 
 • ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
  ⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵏ. ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵏⴼⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵣⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ
  ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⵍⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 23 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2015, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵇⵇⵓⵣⵜ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2015
  ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2015 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
  ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2003, ⴰⵙⵙ ⴳ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵅⴼ: ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ
  ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⴰⵔ ⵜⵖⵔⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
  Suivant   
 

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2015

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2015 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵅⴼ: ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17

ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⵓⵃⴰ ⴰⴽⵓⵕⴰⵢ

ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ