ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ

ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⴳ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴰⴷ , ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵎ ⵓⴳⴰⵔ, ⴷⴷⵓ ⴰⵜ ⵙ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵉⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ.