ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵉⵣⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵊⵙⵜ


 
,

ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⵢⴰⴷⵉⵏ ⵉ ⴷ ⵢⴰⵔⵣⴼⵏ, ⵣⵣⵔⵣⵏⵜ ⵔⴰⴳⵡⴰⵊ ⴷⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ,  ⵉⵔⴰⵔⵏⵜ  ⵙ  ⵜⵙⴼⴰⵢ  ⵏ  ⵡⴰⵢⵔ,  ⵎⵖⴰⵔⵏⵜ,  ⴷⵡⵍⵏⵜ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ  ⵉⵜⵜⴼⵢⵢⴰⴹⵏ  ⵅⴼ ⵉⴱⵓⴷⴰ ⴷ ⵉⵛⵓⴹⴰⴹ  ⵏ ⵓⵙⵢⵏⵓ ⵉ ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰⵏ  ⵙ  ⵓⵏⵥⴰⵔ,  ⵉⵜⵡ  ⴰⴷ  ⵙ  ⵡⵓⵔⴰⵏ  ⴰⵎⵛⵏⴰⵡ  ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵜ ⵓⵎⵉ ⵜⵛⵎⴷ, ⵜⵢⵣⵎ ⵜⵙⴰ.

 

 

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 
,

ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵓⵚⴽⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

 

Pages