ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴳⵎⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ. ⵍⵍⵓⵃ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵍⵓⴽⵜ.


 

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵢⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵓⴽⵜ, ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵖⵍ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴼⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵉⴷ ⵓ ⴽⵏⵙⵓⵙ ⴷ ⵉⴳⵯⵟⵟⴰⵢ.

 

 

ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ. ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴼⵙⴰⵢⵜ


 

ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵛ ⴳⴰⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⴰⴷ.  ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ.
 

 

 

المخطوط الأمازيغي في المجال السوسي ، شرح منظومة " تزناﯕت" للحسن التاموديزتي، دراسة وتحقيق وتعريب محمد الهاطي .


 

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ  ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⴰⴷ  ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ  ⵉⴳ  ⴰⵢⴷⴰ   ⵏⵏⵖ   ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ  ⴷⴷⵓ  ⵏ  ⵉⵥⵉⵥⴰⵕⵏ  ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⴰⵛⴽⵓ  ⵉⴳⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ  ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ  ⵏⵏⵖ  ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ  ⵍⵍⵉ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏ  ⵙ  ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ  ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵜ.
ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴷ  ⴰⵙⵙⴰ   ⴰⴷ  ⵙⵔⵙ  ⵏⵓⵔⵔⵉ, ⵍⵍⵉⴳ  ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⴰⴽ  ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ  ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵎⵎⵓ  ⴳⴳⵓⵜⵏ  ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ  ⵏⵏⵙ ⵎⵎⴽⵛⴰⵎⵏ.

 

 

التطور الحضري لوليلي من الفترة المورية (الأمازيغية) إلى الفترة الإسلامية مساهمة في دراسة مدن المغرب القديم


 

ⵜⴳⴰ  ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵏ  ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ  ⵢⴰⵜ  ⴳ  ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴳ  ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ  ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ  ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ. ⴰⵔ  ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ  ⵜⴰⵙⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵓⵔⴷ ⵙⵔⵏⵖ ⵜⴽⴽⵉ ⴱⵕⵕⴰ.ⵢⵉⵡⵙ  ⵉ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ  ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ , ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⵓⵙ ⵏ  ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ  ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ  ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴽⴽⵉⵏⵜⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⵏ  ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ  ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵙ.

 

 

Pages