ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

La culture amazighe. Réflexions et pratiques anthropologiques du temps colonial à nos jours


 

ⵣⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ  ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ  ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵜⵉⴳⵜ  ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵜⵏⴳⵉ ⵜⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵡⵉⵏⴳⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⴷⵔⵓⵙⵉⵏ  ⵏⵖⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵣⴰⵖⵉⵏ. ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉ  ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴼⵍⵏ ⵉ ⵉⴼⴰⵙⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏⵖⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⵃⵢⵓ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ. ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⴷⵖⵉ, ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉⵜ ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰ.

 

 

Le Caïd Najem


 

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵓⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴼ ⵢⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴼⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⵎⵉ.
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵏⵏⴰⵊⵎ ⴰⵅⵚⴰⵚⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⵇⵔⵢⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⴼⵉⴹ.
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ (1912), ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⴼⵓⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵢⴰⴹ.

 

 

ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵜⵔⵉ


 

« ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏⵏⵉ ⵖⴰ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ 33 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ.

 

 

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⵓⵏⵉ


 

ⵜⵙⵎⵓⵏ « ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⵓⵏⵉ » ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ. ⵓⵔⵉⵏ ⵜⵏⵜ ⵛⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ.
ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵏⵙⵜⵉ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵏⴽⴷ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵖⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ.

 

 

Pages