ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵄⴷⴰⴷⵓⵛ ⴷ ⵜⴰⵔⵉⵔ


 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⵄⴷⴰⴷⵓⵛ ⵜⴰⵔⵉⵔ.
ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵄⴷⴰⴷⵓⵛ ⴷ ⵜⴰⵔⵉⵔ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵙⵍⵙⵏⴰⵙ ⴷ ⴱⵓⵡⵅⵙⴰⵙ, ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵄⵉⵛⴰ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

 

 

ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ


 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴽⵔ.
ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴽⵔ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⴱⵓⵎⵃⵏⴷ, ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵛⵛ ⴷ ⵓⵖⵔⴷⴰⵢ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ  ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵅⴰⴼⵙⵏⵜ ⵣⵓⵏⴷ : ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

 

 

ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ


 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ.

 

 

ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 
,

ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⴰ. ⵙⴳ ⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴳ ⵏⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵙⵏⴰⵎⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵖⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵇⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

 

 

Pages