ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴳ ⵜⵉⵙⵙ 12 :00 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ...

ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏ

ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ :“ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏ “, ⴰⵙⵙ ⵏ31 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ...

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ...

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ

ⵙ ⵜⵉⵇⵇⴷⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⵙ ⴰⵖ ⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⵙⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ...

ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972 : ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ

ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972 : ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ. ⵙⴳ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ...