ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⵉⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ », ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⴰⵀⴰⵏ. ⵜⵎⵏⴰⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵖⵔ, ⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⴰⴳⴳⵯ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⴰⵀⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ” ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ” ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ » , ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴷ22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019. ⴰⴷⴻⴼ ⴷⴰ
ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵀⴰⵎⵉ ⵓⵍⴷ-ⴱⵕⴰⵀⴰⵎ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⴽⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 11 ⴷ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ2019 – 15:00, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵅⴼ : « ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ». ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⴰⵜⵉⴳ...
ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2019, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵕⵊ. ⵜⵓⵛⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ...
ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: “ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ”, ⵙⴳ 10 ⴰⵔ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵎⵏ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵎⵉⵥⵉⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵙⵜⵉⵏ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⵉⵏ ⴰⴷ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ-ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ. ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴱⵏⵄⵍ, ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⵄⵉⵛⴰ ⴱⵓⵃⵊⴰⵕ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵅⴰⵟⵉⵕ ⴰⴱⵓⵍⵇⵙⴰⵎ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ. ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏⵜ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 02 ⴷ 03 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019 ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ ⴷ ⵜⵉⵏⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⴰⵎⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ, ⴷⵉⵖ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ...

Pages