ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵄⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⴰⵙⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ », ⵔⴰ ⵙⵜⵜ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴱⴷ ⵍⵀⴰⴷⵉ ⵉⵡⴰⴳ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ, ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ (ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ), ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2019. ⵜⵓⵛⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : « ⴰⵏⵏⵣⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵎⴰⵕⵚ 2019 – 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ 2. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ. ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴼⵜⴰⵃⴰ ⵄⴰⵎⵔ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ.
ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵏⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵡⵜ - ⵎⴰⵍⵉ : ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴳ ⴰⴳⵓⵣⵓⵎ ⴰⵍⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 ⵙ 15:00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ.
ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵓⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵙⵙⴰⵔⵎ...
ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵓⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵙⵙⴰⵔⵎ...
ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳⵔ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ; ⴽⵎⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⵙ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ. ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵀⴰ ⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ. ⵓⵏⵛⴽ ⴰⴷ, ⴰⵔ...

Pages