ⵉⵥⵍⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴳ ⵓⵎⵔⵏⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ, ⵉ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵜⵜⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵍⵄⵓⵔⴼ, ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⵣⵔⵡⴰⵜ ⴰ, ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵍⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ...
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⵍⴰ, ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⴳⴰ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⵜⴰⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵏ...
ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ». ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷ3 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016.
ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷⴰ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙⴳ 10 ⴰⵔ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2016.
ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ : ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2016. ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ, ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⴰ, ⴰⴷ ⵉⵛⵛⵓⵔ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ , ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⴽ ⴷⴰⵜ ⵉ 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⴰⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ, ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ », ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴳ 17:00. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ (ⴰⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ, ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ) ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ...
ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ« ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ». ⵉⴳⴰⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⴳⵜ ⵉⵍⵙ. ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵔ ⵏⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ...

Pages