ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ 15 ⴰⵜ 19 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018. ⴳ ⵓⵖⴰⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵣⵣⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ :...
ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷⵉⵔ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵏⴰⴷⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⵉⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 – 10:00,, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ », ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴷⵡⴰ ⴰⵟⴰⵄ. ⴰⴰⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.
ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴳ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏⵖ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ». ⴰⵙⵎⵖⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉ ⴰⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ16 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵙⵙⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴹⵉⵎⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 2 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵏⵏⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵥⵓⵏⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵕⵉⵕⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ. ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ...
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.

Pages