ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ : « ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ », ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵜⵉⵙⴰⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵙⴳ 09:00 ⴰⵔ 13:00, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵔⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⵡⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⵜ...
ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵖⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵍⵀⵉⵏⴷ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ » ⴰⴽⵡⴰⵙ 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2017 – 18 :00 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵄⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ , ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵚ ⵏⵀⴰⵊⴰ (ⵜⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵓⵕⵕⵉⵙ) », ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ2017, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ .
ⵏⴳⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⴰⵣⵡⵓⵍⵏ, ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵍⴽⵓⵍⵉⵊ ⴷⵓ ⴼⵕⴰⵏⵚ. ⴰⴷ ⴷ...
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ : « ⵓⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⴷⴰⴼⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ». ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⵣⴳ 20 ⴰⵔ 24 ⵎⴰⵕⵚ 2017 ⵉⴷⵉ ⴷ ⵉⵙⵏⵡⵊⵉⵡ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴰⴷ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵔⵛⴰⵏ. ⵉⴷⵔⵉⵙ ⴰⵙⵔⴰⴷⵉ. ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ. ⴷ ⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵛⵜ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵎⴰⵕⵚ 2017, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ : ⴰⵙⵎⴰ ⴱⵍⵇⴰⵙⵎⵉ ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵙⵔⵃⴰⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⵓⵟⴰⵍⴱ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ , ⵉⵏⵏⵉ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵉ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵓⵙⴰⵡⵉ. ⵉⵟⵟⵓ...

Pages