1-ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ

ⵙⴳⴳⵯⵉⵙ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵓⵢ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ, ⵉⵙⵙⵉⵍⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ  ⵜⴰⵡⴹ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011.

ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ, ⵢⵉⴹⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ. ⵙⵓⵢⴰ, ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ, ⴳ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ, ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ.