6-ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

  • ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵣⵣⵏⵥⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ;
  • ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⴽⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
  • ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ, ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ, ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ, …)
  • ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
  • ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ  ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ;
  • ⵜⵉⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .

ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ

  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ
  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ