ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵣⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵣⵓⵏ ⴷ:
◗ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ;
◗ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ;
◗ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ;
◗ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ;
◗ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵓⵏⵏⵉⵖⵏ ;
◗ ⵜⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵉⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵣⵉⵏ.
ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ:
◗ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ - ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ;
◗ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ - ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ;
◗ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ - ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ
ⵉⵊⵊ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵡⵏⵏⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⴷ :
◗ⵔⵎⵙⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ;
◗ⵍⵎⴷⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ;
◗ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ;
◗ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ  ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ  ⴷ  ⵢⵓⵙⴰⵏ  ⴳ  ⵓⴼⴰⵔⵙ  ⵏⵏⵙⵏ  ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ  ⴷ ⵓⵎⵉⵔⴰⵢ.
ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ,
ⴷⴰ ⵏⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵇⵇⴰⵃ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ.