ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ: ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ