ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001 ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ (ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-01-299), ⵅⴼ ⵎⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⴳⴷⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴹⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵉⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴷⵓⵙ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵉⵚⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ,  ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵖⴰⵡⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵍ ⴰ :

 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ.
 • ⴰⵙⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ. ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵥⵏⵥⵕ ⵏ ⵜⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵉⵥⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ.
 • ⵜⴰⵣⵔⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⴼⵙⵓⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰ:
  • ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉⵢⵏ,
  • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵉ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⵏⵖ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ;
 • ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵏⴽⵉ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏⵖ ⵉⵣⵓⴱⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴳⴳⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵉⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵊⵊ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵍⵎⴷ
 • ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 • ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ
 • ⴰⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵍ ⴽⵉⴷⵙⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ,  ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵚⴽⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⴷ ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴷ  ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ.