ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »

ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ. 

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵥⵓ ⵣⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵥⵓ ⵣⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵥⵓ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ  ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ  ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ : « ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⴰⵣⴰⵣⵓ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ »

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ »

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ,

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ″ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵏⵚⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ″ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ 15: 00 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ (ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ).

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ″ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵏⵚⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ″ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ 15: 00 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ (ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ).

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵏⵚⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ ...