ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ

ⵙ ⵜⵉⵇⵇⴷⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⵙ ⴰⵖ ⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⵙⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ...

ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972 : ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ

ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972 : ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ. ⵙⴳ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ...

ⴰⵙⵉⵡⴹ

ⴰⵙⵉⵡⴹ

ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ:  ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ...

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵉⵕⵥⵎ ⵡⵉⵏⴰⵡ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ(ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ) ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ   ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ...

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ

ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⴰⴳⴷⴰⵍ-ⵢⴰⴹ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ, ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵄⵏⴰⴳ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⵙⴰⵔⵉ...