ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

img_parution

ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵉⵎⵛⴰ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵏ.
ⵍⵍⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵔⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⵓⵢⵜ ⴽⵓⵍⵍ, ⵓⵔ ⵥⵍⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵢⴰ ⵅⴼ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ  ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ.
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ 768 ⵏ ⵜⵓⴷⵉⴼⵜ. ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ : ⵢⴰⵏ,  ⵏⵜⵜⴰⴷⴼ ⵙⵉⵙⵙ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⴰ ⵏⴽⵛⵛⵎ ⵙⵉⵙⵙ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵏⴰⴼ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴽⵏⵉⵡ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵏⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴷⵍⵉⵙ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ; ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵡⵉⵏ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

pdf