ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ. ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵎ ⵓⴳⴰⵔ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ) ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍⴰⵏ,  ⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵎⵉ ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷⵔ ⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ.