ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵔⵎ (ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ)  ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵓⵍⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵖⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ (ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ).  ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵏⴱⵔⵉⴷⵉⵏ. ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

 

Revue-Asinag

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⵖⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎ. ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴼⴼⵓⵖ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⴳⵜ ⵉⵍⵙ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵥⵍⵉⵜ. ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ, ⴷ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴱⵍⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵏ.

 

ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⵡ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ.

 

ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵍⴽⴽⵎⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ. ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏⴳⴰ.