ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⵉⵡⵓ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⵉⵡⵓ

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⵉⵡⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵎⴰⵕⵚ 2023, 15 :00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ...

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 21/02/2023, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ 15 :00, ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴳⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ » ...

ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⵙⴳ ⵜⵖⵓⵍⵉⴷⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ »

ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⵙⴳ ⵜⵖⵓⵍⵉⴷⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ »

ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, 15 :00, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ...

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ « ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ: ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ »

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ « ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ: ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ »

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ «  ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ: ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ » , ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ...

ⴰⵙⵉⵡⴹ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ

ⴰⵙⵉⵡⴹ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ

ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022, ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 21 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ...