ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ

ⴰⵙⵉⵡⴹ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ

ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022, ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 21 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ...

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ  ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ ...

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : “ ⵜⴰⵍⵡⴰⵍⵉⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵡⵥⴳⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵢⴷⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ“

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : “ ⵜⴰⵍⵡⴰⵍⵉⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵡⵥⴳⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵢⴷⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ“

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : “ ⵜⴰⵍⵡⴰⵍⵉⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵙⵄⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵡⵥⴳⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵢⴷⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ“ . ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵙ ⵜⵜ ⵉⴼⴽ ...

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ...

ⵜⴼⵍ ⴰⵖ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

ⵜⴼⵍ ⴰⵖ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

ⵜⵓⴷⵔ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵛⵛⵏⵏⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 81 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵯⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ...