ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ

ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ

  1. 20-24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022: ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵏ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵍⵄⴽⴽⴰⴼ
  2. 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ; 15.00 :  ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵕⵕⵡⴰⵢⵚ

ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ

ⴰⴱⵓⵎⴰⵇⴰⵙⵉⵎ ⵍⵅⴰⵜⵉⵔ

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ

ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⴷ

ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵥⴷⵓⴷ

  1. 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ; 15.00 :  ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷⵕⴰⵎⵉⴷⵢⴰ
  2. 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ; 15.00 :  
    • ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
    • ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ: ⵊⴰⵎⵄ ⵄⵎⵕⴰⵏⵉ; ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ; ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⵚⵉⵕⵉ