ⴰⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⴰⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵓⵙⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴷ 9 ⴷⵓⵏⴰⵊⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⴳ ⵓⴱⵉⴷⵢⵓ ⴰⴷ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ.