ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ

"ⴰⴽⴷ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ"

 

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵢⵓⵛ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 05 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022 ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.