ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ
 • ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ
  ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ

  ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2024, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
  ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵟⵟⴼⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴱⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵃⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ. ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ.
   

 • القرار التاريخي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدّى عنها
  ⴰⵙⵉⵡⴹ
  ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⴰⵙ ⵏⵙⵏⵓⴳⴱ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ,
 • Convention IRCAM-Groupe Barid al-Maghrib
  ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
  ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ  ⴰⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ  ⴳ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵔⵔⴽ   ⵎⴰⵙⵙ  ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ  ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ  ⵏ  ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ  ⵏ  ⴱⴰⵔⵉⴷ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴷ  ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙ  ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴰⵙⵙ  ⴰⴷ  ⵉⴳⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵡⴰⵙⵙ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ,  ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ  ⵍⵍⵉⵖ  ⵉⵥⵍⵉ  ⵙ  ⵓⵙⴳⵎⴹ  ⵏ  ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ...
 • ⴰⵥⵍⴰⵢ-ⴳ-ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  ⴰⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⴰⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵓⵙⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴷ 9 ⴷⵓⵏⴰⵊⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵓⵏ ⵅⴼ ...